Лексияҳо

BIOS

HTML – забони сайтсози

Microsoft Excel. Лексия

Агроэкосистемахо

Аксизхо

Алгоритм ва барномасози

Андозбандии шахсони воқеӣ

Андозбандии шахсони ҳуқуқӣ

АНДОЗ АЗ АМВОЛИ ГАЙРИМАНКУЛ

Андоз аз истифодабарандагони роххои автомобилгард

Андоз аз сохибони воситахои наклиёт

Андоз аз фурўш (нахи пахта ва алюминийи аввалия)

Андоз аз фуруши чакана

АНДОЗЕ, КИ ТИБКИ НИЗОМИ СОДДАКАРДАШУДА ПАРДОХТА МЕШАВАД

АНДОЗИ АРЗИШИ ИЛОВАШУДА ХАМЧУН АНДОЗИ ГАЙРИМУСТАКИМ

Андози замин

Андози ичтимои

АНДОЗИ ХАДДИ АКАЛ АЗ ДАРОМАДИ КОРХОНАХО

Андози ягона барои истехсолкунандагони махсулоти кишоварзи.

АНДОЗИ ЯГОНА БАРОИ ИСТЕХСОЛКУНАНДАГОНИ МАХСУЛОТИ КИШОВАРЗИ

Арифметика. Лексия

Асосхои алгаритм ва барномасози

Асосҳои алгаритм ва барномасозӣ

Асосхои забони алгоритми

Асосхои кор бо Мicrosoft Excel.

Асосхои кор бо Мicrosoft Excel

Асосхои назарияи истехсолот.

Асосхои назарияи рафтори истеъмоли.

Асосҳои Web дизайн

Асосҳои назариявии талабот ва пешниҳод.

Асохои сохибкори. Лексия

Барномаи «Панели идоракуни»

Барномаи PowerPoint

Барномаи Блокнот, Калькулятор, Wordpad ва MS Paint.

Барномаи Блокнот, Калькулятор, Wordpad ва MS Paint

БАРНОМАИ КОРИ АЗ ФАННИ ИНФОРМАТИКА

Барномаи презентатсияхо MS PowerPoint.

Барномасози дар HTML

Барномасозии хаттии масъалаҳои дученака

Барномасозии хаттии масъалаҳои якченака

Барномахои стандартии СО Windows.

Барномахои стандартии СО Windows

Барномахои хизмати.

Барномахои хизмати

Бахисобгирии хисоббаробаркунихо бо бучет оиди андозхо ва пардохтхо

Биосенози экологи

Биосфера

Бозори когазхои киматнок ва ахамияти он

Бозор мохият, вазифа ва таркиби он

Бонки миллии Чумхурии Точикистон

Бонкхои тичорати дар шароити иктисодиёти муосир

Вазъи имрузаи захираҳои табии ва ҳифзи онҳо

Вирусхои компютери

Геометрия – Боймурод Алиев

Даромади бучети

Дарси алифбои ниёгон

Забони барномасози

Забони қайди гиперматн HTML

Идеология-лексия. – Ахмедов Р.

Иктисоди корхона. Мачмуи лексияхо

Иктисоди корхона

Иктисоди корхона (масъала,мисолхо ва тестхо) – Низомова Т. Д., Давлатзод У.

ИКТИСОДИ ҶАХОНӢ ХАМЧУН СИСТЕМАИ ЯГОНА

Иктисодиети корхона. Лексия

Иктисодиёти корхона. Мафхумхо

Иктисодиёти чахон. Курси лексия – Утаганов А., Курбонмуродов М. Б., Гаффоров Ш. ва дигарон

Имконияти иловагии MS Word.

ИМКОНИЯТХОИ СИСТЕМАИ ОПЕРАТСИОНИИ WINDOWS

Имтиёзҳо дар бахши андоз ва низоми махсуси андозбандӣ

Инкишофи робитаи гизои ва итилооти

Информатика. Лексия

Информатика

Информатика

Информатика – Азимбоев А.

Информатика – Гафаров К., Иброгимов И., Гафаров Д.

Информатсия хусусият ва моҳияти он

Истиклолият ва артиши милли

ИСТИКЛОЛИЯТ НЕЪМАТИ БЕБАХОСТ

Истифодабарии технологияхои мултимедиави

Ичлосияи кисмат ва ахамияти таърихии он.

Карз хамчун шакли харакати сармояи карзи

Карзи давлати ва вазифахои он дар шароити муосир

Касри бучет ва идораи он

Клавиатура ва кисмхои он

Кодекси этикаи касбии барномарез

Коидахои асоси микроиктисодиёт

Коидахои бехатарии Интернети ва этикаи Интернет барои наврасону кудакон

Компютери фарди ва кисмхои он.

Компютери фарди

Кор бо сканеру принтер

Кор дар MS Word

Кори лаборатории аз Microsoft Excel

Кори лабортори аз фанни Информатика

Корҳои лаборатори аз Excel

Корҳои лаборатории MS Excel ва MS Access

Кофтуков дар Интернет

КУРСИ ЛЕКСИЯҲО АЗ ФАННИ ФАЛСАФА

Курси лексия аз фанни «Бахисобгирии амалиётхои бонки» – Ашуров Г. Д.

Курси мухтасари назарияи иктисоди

Курси назарияи иктисод – Азизов Ф.Х., Бобокалонова Д.К., Мухадбердиев Х.

Курси назарияи иктисод. Макроиктисод – А. Эргашев, X. Мухадбердиев, М. Эргашева

Курси назарияи иќтисоди – А. Эргашев, Х. Мухадбердиев

Лексия Excel

Лексия аз Excel

Лексия аз фанни Автоматикунони фаъолияти бонки (АФБ)

Лексия аз фанни «Захирахои иттилооти»

Лексия аз фанни “Маркетинги иттилооти”

Лексия аз фанни Менечмент

Лексия аз фанни Менечменти стратеги

Лексия аз фанни Назарияи иктисод

Лексия аз фанни Омор

Лексия аз фанни Физика

Лексияи аз фанни Бозори когази кимматнок

Лексияи аз фанни Назарияи хисобгирии бухгалтери

Лексияхо аз Информатикаи амали

Лексияхо аз Системаи оператсиони

ЛЕКСИЯХО АЗ ТАЧРИБАОМУЗИИ ТАЪЛИМИ

Лексияхо аз фани Асосхои сохибкори

Лексияхо аз фанни Информатика – Хасанов М. М.

Лексияхо аз фанни Микроиктисодиет

Лексияхо аз фанни Омор

Лексияҳо аз барномасозӣ дар забони савияи олӣ – Муродов М. К.

Мавқеи микроиқтисод дар системаи иқтисодӣ

Маводҳои санҷиши доир ба мавзӯи Мувозинатии макроиқтсодӣ. Модели AD – AS.

Мавхуми компютер ва кисмхои асосии он.

Макроиктисодиёт. Лексия

Макросхо

Максад ва вазифаи фан Системаи идоракунии анбори маълумотхо

Максад ва вазифаи фанни Моделиронии компютерӣ

Маркетинг дар низоми бонки

Масъала аз фанни Информатика

Масъалаи наклиётии гайри мувозинат

Масъалахо аз MS Excel

Масъалахо аз микроиктисод

Масъалахо аз фанни Информатика

Масъалахо аз фанни Микроиктисодиет.

Масъалахо аз фанни Микроиктисодиёт

Масъалахо аз фанни Назарияи иктисодиет.

Масъалахо аз фанни Физика

Масъалахо аз фанни Химия

Масъалахо аз Физика

Масъалахои мантики

Масъалаҳои дученакаи барномасозии хаттӣ. Сохтани модели масъалаҳои нақлиётӣ

Матни лексия аз Психология

Матни фишурдаи лексия аз фанни Технологияи мултимедия

Мафхум оиди ахлоқ, этика ва этикет. Этикаи назариявӣ ва нормативӣ

Мафхум оиди ахлоқ, этика ва этикет. Этикаи назариявӣ ва нормативӣ

Мафхуми иттилоот ва объектхои иттилоот

Мафхуми системаи оператсиони

Мафхумхо ва фахмишхои асосии информатика. Системахои оператсиони ва программа-кабатхо – И. И. Ибрагимов

МАФҲУМҲОИ АСОСӢ ВА ИМКОНИЯТҲОИ ЗАБОНИ SQL

Мачмуи лексияхо барои фанни «Буча ва низоми буча»

Маълумот оиди забони барномасозии VBA

Микроиктисод

Моделиронӣ дар асоси ҷадвали электронӣ

Моделиронии холатҳо дар ҷадвали электронӣ

Моделиронии ҳолатҳо

Мохият ва вазифахои молияи корхонахо дар шароити иктисодиёти бозори

Мохият ва мазмуни сохибкории инноватсиони дар шароити муосир

Моҳияти молиявӣ – ҳуқуқии андозҳо дар Тоҷикистон

Мохияти иктисоди ва ичтимоии молия. Идоракунии молия ва сиёсати молияви

Мохияти иктисоди ва таснифоти сармоягузори дар шароити муосир

Мохияти ичтимои – иктисодии бучети давлати дар шароити иктисоди бозори

Мохияти фанни Экология

Мувозинатии макроиқтсодӣ. Модели AD – AS.

Мукаддима бо фанни Информатика

МУКАДДИМАИ ФАН ИКТИСОДИЕТИ ЧАХОН

Муносибатхои байналхалкии асъорию карзи ва молияви

Муносибатхои иктисодии байналмилали. Курси лексияхо. – Ш. Гаффоров., А. Утаганов., Б.Курбонов.

Муомилоти пули ва тартиби ташкили он

Мухит ва шаклхои он

МЭХ ва барномасози

Назарияи иктисоди. Лексия

Назарияи иктисодиет. Лексия

Назарияи истеҳсолот. Истеҳсолоти ҷамъиятӣ-асоси инкишофи ҷамъият.

НАЗАРИЯХОИ РОБИТАХОИ ХОЧАГИХОИ ЧАХОНИ

НАКШИ БУЧЕТИ ДАВЛАТИ ДАР СОХАХОИ ХОЧАГИИ ХАЛК

Намудхои стратегияи корхона

Низоми карзии Чумхурии Точикистон

Низомхои гумруки – Рачабов Р.К.

Нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодӣ.

Ноустувории макроиқтисодӣ – сиклҳои иқтисодӣ ва бекорӣ.

Олами наботот, истифода ва ҳифзи он

Омилҳои экологи

Омор. Лексия

Омор. Мавъзухо

Омузиши кисмхои блоки системави

Омузиши кисмхои платаи системави

Организмҳои зинда ва гардиши моддаҳо дар экосистемаҳо

Пайдоиш ва инкишофи минбаъдаи андозбандӣ дар Тоҷикистон.

Пайдоиши марҳалаҳои асоси ва самтҳои инкишофи назарияи иқтисод

Пардохтхои гумруки – Рачабов Р. К.

Популятсияи экологи ва тавсифи он

Принсипи 1-уми Кодекси этикаи касбии барномарез. Ҷамъият

Принсипи 2-уми Кодекси этикаи касбии барномарез. Мизоҷ ва корфармо

Принсипи 4-уми КЭСБ. Баҳодиҳӣ

Принсипи 5-уми КЭСБ. Менеҷмент

Принсипи 7-уми КЭСБ. Ҳамкорон

Принсипи 8-уми КЭСБ. Ҷавобгарии шахсӣ

Принтер

Проблемаҳои асосии ҳифзи табиат дар замони муосир

Протсесор ва хотираи дохилаи компютер

Протсессори матнии MicrosoftWord

Протсессорҳои ҷадвалӣ

Пул ва бозори пулӣ.

Раванди бучет

Расмиёти гумруки – Рачабов Р. К.

Савдои байналхалки – Чамшедов М.Ч.

САНАДГАРДОНИ, АХАМИЯТ BA ТАШКИЛИ ДУРУСТИ OH

САНЧИШХОИ АНДОЗ ВА ДИГАР ШАКЛХОИ НАЗОРАТ

Сарсухан дар бораи фалсафа

СИЁСАТИ ПУЛИЮ КАРЗИИ БОНКИ МИЛЛИ

Сиёсатшиноси. Лексияхо

Системаи асъори чахони ва тахаввулоти он

Системаи ду муодилахои алгебравии хатти.

Системаи оператсионии (СO) MS Windows

Системаи оператсионии Windows.

Системаи пули ва унсурхои он

Системаҳои оператсионӣ. Системаи оператсионии Windows

Созкунии MS Word.

Сохибкори ва шароитхои фаъолияти сохибкори

Сохибкори хамчун намуди махсуси фаъолияти иктисоди

Сохтани презентатсияи мураккаб

Сохтани фомаҳои сода барои воридкунии маълумотҳо.

Сохти чумлаи забони англиси ва мукоисаи он бо забонхои точики ва руси

Сохтор ва раванди бучети дар Чумхурии Точикистон

СОХТОРИ WEB – ЗАМИМА

Сохтори асосии компютери фарди

Сугурта дар шароити иктисодиёти бозоргони

Табиат ва функсияҳои ахлоқ

Табиати чамъияти инсон

Таваррум – шакл, намуд ва оқибатҳои ичтимоӣ-иқтисодии он.

ТАВСИФИ УМУМИИ ҲИСОБГИРИИ БУХГАЛТЕРӢ.

Тарбияи экологи

Татбики MathCad дар халли муодилахои дифференсиали

Тахаввулот ва намудхои пул

Таҳаввули системаҳои иқтисодӣ ва тарзҳои хоҷагидорӣ.

Таҳлили равғани маска дар мағозаиҳои шаҳр. Бизнес-план

Таҳриргари матнии MS Word

Таҷҳизотҳои дохилкунии маълумот

Ташкилёбии империяи Темур ва пароканда гардидани он

Ташкили видеоконфронсҳо

Ташкилотхои байналхалкии асъори ва молияви – карзи

Ташкилшавии давлатхои мустакил дар Америкаи Лотини

Таъминоти барномави истехсоли

Таърихи мухтасари инкишофи робитаи экологии чомеа

Таърихи пайдоиши интернет

Таърихи пайдоиши компютер (МЭХ)

Таърихи таълимоти иктисоди. Лексия

Таърихи точик. Лексия

Тестхо аз фанни «Амалиёти бонки»

Технологияи гузаронидани презентатсияҳои мултимедиави

Технологияи компутери. Барномаи MathCad – Саидов Х. Р.

Технологияи сохтани объектхои графики

Тичорати электрони. Лексия

Услубхо ва колибхо

Унсурҳои асосии андоз.

Фалсафа. Маъруза

Фанни назарияи иқтисодӣ ва асосҳои методологии он.

Фархангшиноси. Матни лексияхо

Фаъолияти бонки. Лексия – Хонҷонов А.

Фаъолияти гумруки дар Чумхурии Точикистон – Рачабов Р. К.

Фишурдаи матни лексияхо аз фанни «Технологияҳои иттилоотӣ дар иктисодиёт»

Фишурдаи матни лексияҳо аз фанни Коркард ва истифодабарии пакети барномахои амали

Фишурдаи матни лексияҳо аз фанни Метод ва воситаҳои ҳифзи иттилоот

Фишурдаи матни лексияҳо аз фанни Метод ва воситаҳои ҳифзи иттилоот

Форматиронии бонки ахбор

Халли машк ва масъалахо аз фанни Химия

Харочотхои бучети давлати

Хотираи берунии компютер Хукук ва ухдадорихои андозсупорандагон. Бахисобгирии бакайдгирии андозсупорандагон ва тартиби тахияи он. Ҳисобкуниҳои содда дар барномаи MS Excel.

Хивзи ахбор дар системаи иттилооти

Хотираи берунии компютер

Хукук ва ухдадорихои андозсупорандагон. Бахисобгирии бакайдгирии андозсупорандагон ва тартиби тахияи он.

Хукуки байналхалки.

Хукуки сохибкори. Лексия – Т. Мақмадхонов

Хукуки сохибкори

Ҳисобкуниҳои содда дар барномаи MS Excel.

Чадвалии электронии MS Excel

Чадвалхо

Чамоаи ибтидои дар марзи Точикистони имрўза

Шпаргалка аз Иктисодиет

Шпаргалка аз фанни Микроиктисодиет

Шпаргалка аз фанни Физика.

Шпаргалка аз фанни Физика

Шпаргалка аз фанни Химия

Шуури ахлоқӣ ва сохтори ахлоқ

ЭКОЛОГИЯ ВА ДЕМОГРАФИЯ

Экология. Лексия – А. Абдулвахобов

Экосистемахо

Этикет дар Интернет

Этикет дар шабакахои локалии компютери

Этикаи касби_Лексияи №1

Этикаи касби_Лексияи №2

1476394065611
1476394065611
1476394065611.jpg
33.4 KiB
313 Downloads
Детали
Operamini
Operamini
operamini.apk
3.8 MiB
73 Downloads
Детали
лексияи Шарапов
лексияи Шарапов
%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%B8-%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2.docx
37.4 KiB
145 Downloads
Детали
Назарияи-умумии-омор-Зарипов-Э -Ш.
Назарияи-умумии-омор-Зарипов-Э -Ш.
%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%B8-%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80-%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2-%D0%AD.-%D0%A8..doc
0.0 B
52 Downloads
Детали